» » زهره خاورزاده


نام و نام خانوادگی : زهره خاورزاده
متولد: 1362
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : الهیات 

دانشگاه محل تحصیل: پیام نور سرخس

دوره های گذرانده شده :
تربیت مربی روخوانی و روان خوانی قران کریم از آستان قدس رضوی و سازمان تبلیغات اسلامی
تربیت معلم استان قدس رضوی رشته مهدالرضا خردسال
تربیت معلم استان قدس رضوی رشته بزرگسال رو خوانی و روان خوانی ۸۲ و تجوید مقدماتی
 تربیت مربی سازمان تبلیغات بزرگسال رشته رو خوانی و روان خوانی ۸۱
تربیت مربی حفظ قرآن (به صورت تربیتی و مو ضوعی )اداره اوقاف رضوی ۹۶
تربیت مربی تدبر قران کریم (جز سی کتاب تدبر آقای حسینی الهی ) ۹۶
دوره عمومی تدبر در مشهد (کتاب تدبر جزء سی ) در موسسه تدبر مشهد ۹۶


فعالیتها: 
فعالیت پرورشی و تدریس رو خوانی و روان خوانی حفظ و تجوید مقدماتی و تدبر قران مقطع سنی نوجوان .
دالقران شرکت گاز پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس
(تدریس تدبر قرآن مقطع بزرگسال .کتاب تدبر جز سی آقای حسینی الهی ) 
دانشگاه پیام نور سرخس تدریس حفظ جز سی زیر نظر اداره اوقاف 
مسجدفاطمه الزهرا س ـــــ تدریس حفظ و تدبر قرآن زیر نظر اداره اوقاف 
اداره زندان سرخس قسمت بانوان ــــ.. تدریس حفظ و تدبر قرآن 
اداره آستان قدس رضوی ــــــ. تدریس روخوانی تا تجوید مقدماتی در شعبات بزرگسال آستان قدس در مدارس سطح شهر
تدریس پیش دبستانی در دالقران شرکت گاز سرخس (هم اکنون) 
تدریس پیش دبستانی در شعبه مهدالرضا ی استان قدس مشهد وسرخس
کلاس روش تدریس روخوانی قرآن کریم طرح دانشجو معلم دانشگاه پیام نور سرخس 
مقام و رتبه های کسب شده 
رتبهاول قرائت تحقیق قرآن      اوقاف رضوی   ۹۴و۹۳  مرحله شهرستان 
رتبه اول دعا خوانی                اوقافرضوی   ۹۶و ۹۵ مرحله شهرستان
 رتبه اول ترتیل قرآن                دانشگاه پیام نور    ۹۶ مرحله استانی – ۹۷ رتبه۲ترتیل -۹۸ رتبه دوم دعا خوانی
رتبه اول ترتیل مقام اول          اوقاف رضوی           ۹۷ مرحله شهرستان -۹۸ رتبه اول دعا خوانی
گروه تواشیح اول                  اوقاف رضوی     ۹۶ و ‌۹۷ مرحله شهرستان