» » فرزانه صنعتگر


نام و نام خانوادگی: فرزانه صنعتگر
تاریخ تولد: 1376
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: تربیت معلم قرآن
نام دانشگاه: قرآن و حدیث شهرری