» » شقایق سادات سیدی


نام و نام خانوادگی: شقایق سادات سیدی
تاریخ تولد: 1375
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته: تربیت معلم قرآن مجید
نام دانشگاه: دانشگاه قرآن و حدیث شهرری