» آیین نامه

آیین نامه

اساسنامه کانون های تخصصی مرکز فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور

 

فصل اول -  كليات و اهداف

 

ماده 1 - نام و تعريف كانون 

نام كانون : کانون های تخصصی مرکز فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور

تعریف کانون :

مجموعه علاقه مند دانشجويي كه در قالب این اساسنامه زیر نظر مرکز فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور فعالیت می کنند.

تبصره1: مرکز فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور و کانون های تخصصی مرکز فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور از این پس در اساسنامه به اختصار، به ترتیب «مرکز» و «کانون» نامیده می شوند.

ماده 2  محل كانون 

محل دفتر مركزي كانون سازمان فعاليتهاي قرآني دانشجويان سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور واقع در تهران می باشد.

تبصره2: كانون مي تواند در صورت ضرورت و با موافقت مرکز، نسبت به ايجاد کانون های قرآنی در واحدهای جهاد دانشگاهی اقدام كند.

ماده 3  مدت فعاليت کانون

مدت فعاليت كانون نامحدود است

ماده 4  اهداف كلي کانون

4-1 – سازماندهی و تعمیق فعالیت های قرآنی اعضاء کانون ها

4-2- شناسایی استعدادها و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان علاقه مند

4-3- ایجاد شور و نشاط بین دانشجویان، از طریق انجام فعالیت های فرهنگی و قرآنی

4-4-  كشف و ارائه ارتباط موجود ميان دانش مرتبط و قرآن كريم

4-5- تلاش براي پياده سازي تعقل و تدبر در قرآن كريم و جاري ساختن مفاهيم قرآني در زندگي فردي و اجتماعي

4-6- كاربردي كردن آيات مرتبط با رشته تخصصي كانون

4-7- گسترش فرهنگ قرآنی در بین دانشجویان

 

ماده 5  اصول حاکم بر فعالیت کانون ها

5-1- فعالیت کانون به گونه ای خواهد بود که حاکمیت ملّی، تمامیت ارضی، وحدت و هویت ملی جمهوری اسلامی ایران را تحکیم کرده و در جهت تقویت ارزش های فرهنگی ایرانی-اسلامی باشد.

5-2- فعالیت کانون به گونه ای خواهد بود که با وظایف سایر تشکل ها، انجمن ها و... تزاحم نداشته باشد.

5-3- فعالیت کانون صرفا فرهنگی می باشد.

ماده 6  شرح وظایف و خط مشی

کانون در جهت رسیدن به اهداف خود دارای وظایف و خط مشی های زیر در زمینه فعالیت کانون ها می باشد:

6-1 – برقراري ارتباط با مراكز و افراد و گروههاي مرتبط با فعاليت كانونها (كليه ديدارها و تماسها بايد با ذكر تاريخ ، شرح و نتيجه ثبت شده وتوس دبير يا اعضاي كانون دوباره پيگيري شوند).

6-2- ايجاد بانكي از ايده‌ها (هر كانون مي تواند فهرستي از نظرات و ايده هاي با ثبت نام و مشخصات ارائه دهنده نگداری .نمايد تا در طرحها مورد استفاده قرار گيرد.

6-3- ارائه موضوعات نو و تازه براي ايجاد يك اثر : مانند پيشنهاد موضوع براي پايان نامه، كتاب- داستان، فيلم و ...

6-4- برگزاري فعالیت های فرهنگی مانند ‌(مراسم، کارگاه های آموزشی، اردو، نمایشگاه، نشریه و...).

6-5- تلاش به جهت افزایش تعداد اعضاء کانون ها

6-6- شرکت در همایش ها، مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری دانشگاهی و ملی

تبصره 3: شر وظایف بر طبق موضوع کانون مورد نظر متفاوت می باشد.

فصل دوم- ‌اركان و تشکیلات: 

ماده7 ارکان کانون

ارکان کانون شامل موارد زیر می باشد:

مجمع عمومی

شورای مرکزی

دبیر کانون

اعضاء کانون

ماده8- تعریف مجمع عمومی و وظایف:

8-1- تعریف مجمع عمومی: شورايي است متشكل از اعضاي كانون كه جلسات آن به طور عادي سالي 1 بار و به صورت فوق‌العاده بر اساس دعوت شوراي مركز ي يا پيشنهاد يك سوم اعضاي كانون تشكيل مي‌شود . جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل دوسوم اعضاي رسمي است و مصوبات آن براي اكثريت مطلق حاضران معتبر است .

تبصره 4: در صورت عدم رسميت جلسه مجمع عمومي، جلسه فوق‌العاده بايد حداكثر 2 هفته بعد تشكيل شود . اين جلسه با هر تعداد از اعضاء رسمي خواهد بود.

تبصره 5: تصويب تغييرات اساسنامه با رأي حداكثر دوسوم حاضران امكان پذير خواهدبود. اعمال تغييرات توسط مجمع عمومي در اساسنامه تأييد شده كانون، در چهارچوب آيين‌نامه کانون صورت گيرد.

‌8-2- شرح وظايف مجمع عمومی

بررسي و اظهار نظر در خصوص اساسنامه پيشنهادي كانون

تصويب مصوبات و آيين نامه‌هاي داخلي كانون و تغييرات آنها

انتخاب اعضاي شوراي مركز ي كانون، در صورت وجود بيش از 20 نفر در مجمع عمومي

تدوين اولويتها و دريافت گزارش كار فعاليت سالانه شوراي مركزي كانون و نظارت بر فعاليتها

مشخص نمودن برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت در راستاي دستيابي به اهداف كلي كانون

نظارت كلي بر روند طرحهاي در حال اجرا در كانون

ماده 9 -  تعریف شوراي مركزي و شزح وظایف:

9-1- تعریف شورای مرکزی: شورايي است متشكل از 10 نفر از اعضاي كانون كه از طريق مجمع عمومي و از ميان دانشجويان علاقمند كانون براي مدت 1 سال انتخاب مي گردد.

تبصره 6 : تا زماني كه تعداد اعضاي كانون به 20 نفر برسد مجمع عمومي كانون همان شوراي مركزي خواهد بود .

9-2- شرح وظايف : 

1 -  برگزاري جلسات، هفته‌اي يك ‌بار با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء‌

تبصره 7 : مصوبات كانون با راي حداكثر مبني حاضرين معتبر است

تبصره 8 :‌ كليه مصوبات شوراي مركز كانون بايد منطبق با اساسنامه كانون، سياستها، اولويتها و برنامه كلي مصوب دبيرخانه مركز ي و مصوبات شوراي هماهنگي كانونها باشد.

بررسي موانع پيش آمده در راه اجراي برنامه هاي پيش ‌نهادي توسط اعضاء‌

نظارت بر انجام صحيح پروژه هاي تحقيقاتي توسط كانون

تقسيم وظايف ميان اعضاي كانون با توجه به علاقمندي‌هاي موجود

تبصره 9 : اعضاي شوراي مركزي حداكثر يك‌ هفته بعداز انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خو يك نفر جانشين دبير و يك مسئول پيشينه و يك نفر مسئول اطلاع‌رساني و روابط عمومي و يك نفر مسئول هماهنگي بازديدها و دو نفر مسئول نشريه داخلي و دو نفر مسئول مصاحبه‌ها خواهند بود.

تبصره 10 :‌ شركت اعضاي شوراي مركزي در جلسات ضروري است و غيبت بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم كناره گيري از عضويت در شوراي مركز ي خواهد بود.

تبصره 11 :‌ در صورت كناره‌گيري و يا از بين رفتن شرايط از هر يك از اعضاي شوراي مركزي عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده شورا به جاي عضو اصلي انجام خواهد نمود.

شوراي مركزي علاوه بر جلسات هفتگي، بنا به ضرورت با درخواست دبير شورا تشكيل جلسه خواهد داد

تهيه هفته نامه یا ماهنامه با موضوع پيشنهادي به اعضاء‌

جذب علاقمندان فعاليت در كانون

تنظيم برنامه براي آشنايي با افراد و مراكز و شركت در جلسات بازديد و تهيه گزارش

ماده 10 - دبير كانون :

در اولين جلسه شوراي مركز كانون، اعضاي شورا يك نفر را از ميان خود به عنوان دبير انتخاب و به دبيرخانه كانون معرفي مي كنند.

10-1- شرح وظایف دبیر کانون:

ايجاد هماهنگي و ارتباط مستمر بين اعضاي كانون و برگزاري جلسات هفتگي

زمان بندي و برنامه ريزي جهت استفاده بهتر از جلسات تخصصي كانونها

ارائه گزارش ماهيانه شوراي هماهنگي

شركت و حضور فعال در جلسات شوراي هماهنگي

انتقال اطلاعات و برنامه هاي مصوب در شوراهاي  هماهنگي به اعضاء كانون

رايزني با استادان جهت مشاوره و پيش‌نهاد طرح هاي جديد

كنترل حضور  و غياب اعضاء‌و چگونگي كاركرد هريك از اعضاء‌

تدوين صورتجلسات هفتگي و ارائه به دبيرخانه كانونها

ايجاد رغبت و انگيزه بين اعضا

تلاش برا ي تبليغ و اطلاع رساني با تهيه بروشور، كاتالوگ و ...

ماده 11  اعضاي كانون و شرح وظایف

11-1- تمامي دانشجويان  رشته هاي مختلف  در صورت علاقمندي بدون محدوديت به عضويت كانون در آمده و از چهارچوب اساسنامه به فعاليت خواهند پرداخت.

تبصره 12 : چنانچه عضوي در چهارچوب اساسنامه فعاليت نكند با تصميم شورا مركز ي عضويت و لغو مي شود.

تبصره 13 : افراد غير دانشجو، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصيلان در صورت تمايل مي توانند به صورت عضو افتخاري در كانون فعاليت كنند.

تبصره 14 : تنها اعضاي عادي كانون حق رأي داشته و اعضاي افتخاري طبق نظر شوراي مركزي مي توانند با بحثهاي مختلف همكار كنند.

11-2- شرح وظايف اعضاء کانون:

حضور مداوم در جلسات مجمع عمومي كانون

ارائه راهكار و طرح‌هاي نو در راستاي اهداف و سياستهاي كانون

همكاري و هماهنگي با دبير جهت انجام امور محوله

پيگيري و مطالعه جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي و مشاوره با استادان و مشاوران

ماده 12- استادان راهنما و مشاوران كانون 

-شوراي مرکزی كانون با دعوت ازاستادان حوزه هاي قرآن وعلوم ميان رشته اي جهت مشاوره و راهنمايي با استادان ارتباط برقرار كرده و پس از بررسي سوابق علمي پژوهشي و اجتماعي ايشان آنها را به عنوان استاد و مشاور كانون به دبيرخانه كانونها معرفي مي‌كنند.

13-1- استاد راهنما و مشاور كانون بايد در زمينه علوم مختلف  و يا قرآن مشخص باشد .

فصل 3 

ماده 12- منابع مالي :‌

منابع مالي كانون از طريق قبول كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز از محل سازمان تأمين مي شوند.

این اساسنامه در تاریخ               با تعداد 12 ماده و 15 تبصره به تصویب اعضاء کانون رسید.

امضاء